Contact Information

www.mapstcode.com


Mahapurusha Srimanta Sankaradeva Viswavidyalaya
Srimanta Sankardeva Sangha Complex
Haladhar Bhuyan Path, Kalongpar, Nagaon, PIN-782 001, Assam, India
Telephone: 03672-231146
email:mssvnagaon@gmail.com